Tokobagus motor trail. RANGKA TRAIL KTM 082131404044 | CUSTOM RANGKA TRAIL 082131404044