Sri rampai lrt station images. Bombardier-Hartasuma ART Mk II - KJ21 Asia Jaya to KJ23 Kelana Jaya (Rainy, Kelana Jaya Line)