Sasuke eyes wallpaper. Boruto tries to hit Sasuke h2dyBJxtr44