Pun dore per peshkira. Pun dore (kurora.mindila.dhe sete per beba)