Poto artis mio kitagawa. Anna Ohura 2000 Interview