Portfolio photo albums. How to create WordPress Photo Album ( WordPress Portfolio Plugin - Grid Kit Premium )