Kontol aktor chiko jerihco. CHAND KELVIN DILARIKAN KE RS!