Keti ko yuan katha. Ratnapark ko valu rwa kta ko chatrikal