Jama ah masaeh dan jama ah habaib. Muzakarah Imam mahdi sudah ada