Impressive teen ru. KIDS REACT TO 80's TOYS - TEDDY RUXPIN