Daryl hannah splash photos. Movie “Splash” Tom Hanks Daryl Hannah John Candy Ron Howard 1984 1980s 80s Then 80s Now