Bismillahir rahmanir rahim in english. BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM ( Translation )