Biodata dena rahman. Pas lgi nonton film KARMA PALA