Batu akik suaeman mad. Batu Akik ki Hary Moekti Digosok Kluar Asap