Baro baro dudh ebong vodar chobi. Kolkatar magi chudte geia gar mara galo