Artis temmy rahadi. TEMMY RAHADI - SELAMAT JALAN KEKASIHKU,,,