Akik yaman hitam asli. Akik Yaman Hitam disenter Merah